Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr USP/95 8 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Funduszu Oświatowego
Agenda dyskusja podczas konferencji zawiera wymienione tu grupy panelowe:
 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych - ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Szkolenia Z Mentoringu
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 - 2013 I i II etap
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro
  Grant zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Wychowanie przedszkolne
 • Działalność organizacji politycznych
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kutnowski oraz wrzesiński
  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A., Fabryka Wyrobów Runowych "Biruna" S.A., Rexam Szkło Gostyń S.A., ABC Auto Myjnia Fenix-Pro, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej "CENTRUM" Zgierz , Miejski Ośrodek Kultury i Sportu , BLIRT SPÓŁKA Z PGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DENTAL - S, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Medialna sp. z o.o., SYGNITY , Zakłady Automatyki KOMBUD S.A, Kancelaria INTERTAX Bogusław Kędzior, Polski Serwis Floty Sp. z o.o., "KECMER" Paweł Kecmer
  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  13.06.2015. 00:01